Monday, April 28, 2014

Where to experience the „Burning of Witches“ tradition in Prague?

Not only in the Czech Republic, witches burning or Walpurgis night have become a popular event . Throughout Europe, people meet and burn fires, there are fire shows and various actions on the last day of April. As if to attempt to erase at least the part of the bloody past and superstitions. However,   almost noone seeks any inquisition or magic rituals behind the scenes. Currently, Burning of Witches turns to an family event full of games, activities, music, magic and fun. In Prague you can experience this tradition at the below stated events.

Witches at Ladronka
The biggest Witch „convention“ in Europe for children and adults with a long line of games, leisure activities, concerts, ceremony of the Witch burning and final magic fireworks – all of which in Ladronka park.  

Witches in Zlute lazne
Fires burnt, music program, mystical part full of magic and mysteries, children program.

Spring Brevnov market and Burning of Witches
The event traditionally connected to craft and farmers market, Czech sausages grilling, music and refreshments. source of photos: www.carodejnicenaladronce.cz/fotogalerie
Inspiration source: www.pragueout.cz, www.kudyznudy.cz

Kam na čarodějnice v Praze?

Nejen v České republice se stalo pálení čarodějnic populární událostí Po celé Evropě se k poslednímu dubnu setkávají lidé, zapalují ohně, konají se ohňové show a jiné akce. Jako by se současná tradice snažila smazat alespoň část krvavé minulosti a pověr.  Inkvizici či magické rituály dnes za každoročním veselím hledá málokdo. V současnosti se pálení čarodějnic mění v akci pro rodiny s dětmi plnou zábavných her a aktivit, hudby, kouzel a veselí. V Praze si můžete tuto tradici užít třeba na níže uvedených akcích.

Čarodějnice na Ladronce 
Největší čarodějnický slet v Evropě pro děti i dospělé s celou řadou soutěží, koncertů a volnočasových aktivit, slavnostní pálení čarodějnice, závěrečný kouzelný ohňostroj – a to za každého počasí v prostředí parku Ladronka.

Čarodějnice ve Žlutých lázních 
Zapálené ohně, hudební program, mystická část plná čar a záhad, dětský program.

Jarní Břevnovské trhy s pálením čarodějnic 
Tradiční akce spojená s trhy řemeslných a farmářských výrobků, opékáním špekáčků a posezením s hudbou.zdroj fotografií: http://www.carodejnicenaladronce.cz/fotogalerie
Zdroj inspirace: www.kudyznudy.cz; www.pragueout.cz

Wednesday, April 23, 2014

Events you should not miss while visiting Prague in May

May is the month when you start to feel summer in the air, everything is in bloom and even a grump is touched by romance. For metropolises is May the time of tourists upsurge and events of all kinds are getting out of the sleepy buildings. Prague is not an exception. As in any city, even here, we find enormous amount of events of all kinds so that anyone can choose. As from the author´s side, it seems a bit selfish to decide which events are those “top” ones. Therefore, I decided to introduce some events that I find varied and interesting and hope you find your “top” one among them. 

Gastronomy

interest in food lasts for centuries, culinary events are of a big boom these days and they are getting back to the centre stage. No surprise, there is a full scale of them each month, with no exception of May. 
source: http://www.farmarsketrziste.cz/naplavka
Farmers market: regular issue or welcomed cheer from regular shopping, Saturday is the key day for farmers markets in the city centre. Every Saturday farmers markets take place in the park at Jiriho z Podebrad square and pleasant surroundings of the embankment of Vltava, so called Naplavka. 
Street Food Festival: there is a Cross club in Prague – Holesovice and people around the club decided to organize a food festival in a bit different way. Interesting food offer is accompanied by lectures, kids corner and afterparty in a café and the club. 
Beer festival: what for a visit of the Czech republic would it be without a proper beer. 71 days, Letenske Sady, around a 100 of different Czech beer brands, rock´n´roll, delicacies, 4000 places to sit – that is a Czech beer festival in a shortcut. 

Knowledge

Sights are significant part of any tourist appealing place, in Prague, however, they sure are not the only part. 
zdroj: http://www.botanicka.cz/buxus

Botanic garden Prague – Butterflies exhibition: the botanic garden itself represents an eye candy, piece of exotic in the middle of the city. About 5000 greenhouses, aquarium, historical wine-yard and many more attractive nooks catch even the one who finds the word greenhouse similar to boring.  Moreover, until the half of May there is a possibility to visit Butterfly exhibition. Up to 4000 pairs of butterfly wings enthrall for sure. 


Sport

International Prague Marathon: the most prestigious marathon in the Middle Europe and one of the most beautiful marathons in the world. You can enjoy this event as a competitor, or an onlooker. To join the history to a bit of sport is allowed by use of the Old Town Square as the finish area and the area for supporting program. 

Others

zdroj: www.zombiewalk.cz
Zombie Walk: living deads is gaining popularity all over the world.  On 24th May the parade of Prague zombies will march over the Prague, until they find Rock Café. That is the destination of the final party opened to mortals as well. inspiration source: www.citybee.cz 


Akce, které by Vám při květnové návštěvě Prahy neměly uniknout

Květen je měsícem, kdy už je ve vzduchu pomalu cítit léto, všechno kvete a i mrzout zavadí o romantiku. Pro metropole je to měsíc, kdy přibývá turistů a akce všeho druhu se začínají dostávat z ospalých budov ven. Praha není výjimkou, jako v každém velkém městě i zde najdeme nepřeberné množství akcí, aby si vybral opravdu každý. Ze strany autora by bylo lehce sobecké hodnotit, které z akcí jsou „nejlepší,“ proto Vám představím události, které mi přišly pestré a zajímavé a snad si v nich najdete tu svou „nej“.

Gastronomie

záliba v jídle přetrvává století, kulinářské akce poslední dobou zažívají obrovský boom a dostávají se opět do středu zájmu, není tedy divu, že jich na každý měsíc připadá celá řádka a květen nevyjímaje.
zdroj: http://www.farmarsketrziste.cz/naplavka
Farmářské trhy: ať už pravidelný zájem, nebo vítané zpestření běžných nákupů, klíčovým dnem pro farmářské trhy v centru města je sobota. Každou sobotu se pravidelně konají farmářské trhy v parčíku na Náměstí Jiřího z Poděbrad, nebo v příjemném prostředí na Náplavce podél Vltavy.
Street Food Festival: v pražských Holešovicích sídlí Cross klub a lidé kolem tohoto známého klubu se rozhodli uspořádat festival jídla trochu jinak, zajímavou nabídku jídel doplněnou o přednášky, dětský koutek a after party v prostorách 
klubu a kavárny. 
Pivní festival: co by to bylo za návštěvu České republiky bez pořádného piva. 17 dní, Letenské sady, přes 100 pivních značek z celé ČR, rock´n´roll, pochoutky k pivu, 4000 míst k sezení to je Český pivní festival v kostce.

Za poznáním

Památky jsou sice důležitým artiklem každého turisticky atraktivního místa, v Praze však jistě nejsou jedinou zajímavostí. 
zdroj: http://www.botanicka.cz/buxus
Botanická zahrada Praha – výstava Motýlů: samotná botanická zahrada představuje oku lahodící kousek exotiky uprostřed velkoměsta. Na 5 000 skleníků, akvárium, historická vinice a mnohá další atraktivní zákoutí upoutají i toho, komu zní slovo skleník jako synonymum nudy. Do poloviny května je navíc možnost zúčastnit se jedinečné výstavy motýlů, až 4000 párů křídel určitě uchvátí. Sport

Mezinárodní Pražský Maraton: nejprestižnější maraton ve střední Evropě a jeden z nejhezčích maratonů světa si můžete užít z pohledu účastníka i diváka. Spojit historii s trochou sportu pak dovoluje cílový prostor s doprovodným programem přímo na Staroměstském náměstí. 

Jiné

zdroj: www.zombiewalk.cz
Zombie Walk: pochod oživlých mrtvol si získává oblibu po celém světě. Předposlední víkend v květnu si to průvod pražských zombií zamíří přes Prahu až do Rock Café, kde se bude konat závěrečná párty, která je přístupná i obyčejným smrtelníkům.
zdroj inspirace: www.citybee.cz